Sunday, May 20, 2012

Hara-Siri

Hari-siri by Gtegorio Coching
Tagalog Klasiks May20 1950 Issue 23

Ika-2 Labas
Katapusang Labas

No comments:

Post a Comment