Sunday, July 22, 2012

Kamay ng Nasareno

Kamay ng Nasareno by Pablo S. Gomez
Illustrated by P.Z. Marcelo
Liwayway Issue July 22 1963

Unang Labas


No comments:

Post a Comment