Monday, October 8, 2012

Bilanggo Ng Pag-ibig

Tagalog Klasiks
Issue No.194
December 8 1956Bilanggo Ng Pag-ibig by Rico Bello Omagap and Celso Rodas
Illustrated by Nestor Redondo
Tagalog Klasiks Issue No.194 December 8 1956

Kuwentong Tapos

1 comment: