Friday, February 17, 2012

Ang Lo Waist Gang sa Army

Ang Lo Waist Gang sa Army by Jose Garcia
Illustrated by Venezuela
Magasin ng Bagong Buhay February 17 1957

Ika-25 Labas


No comments:

Post a Comment