Thursday, June 7, 2012

Ang Tao sa Libingang Luma

Ang Tao sa Libingang Luma by Lazaro Galore
Illustrated by Leonardo Pascual

Ilang-Ilang Year4 Issue 34 June 7 1949

No comments:

Post a Comment