Thursday, July 12, 2012

Dangal at Bayan

Dangal at Bayan (Kasaysayan ni Ferdinand Marcos)
by Gemiliano Pineda
Illustrated by Hugo Yonzon Jr.
Liwayway July 12 1965


Kuwentong TaposNo comments:

Post a Comment